نام استاد : علی یزدانیان          کد ترم: 8822       مورخ : 12/05/1389

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

احمد اکبرنیا

88410072606

19

نوزده تمام

2

محمد احسانی فر

88410072633

11.5

یازده و نیم

3

علی الهی فر

88410072639

16

شانزده تمام

4

احمد بروائی

88410072626

20

بیست

5

محمد علی جنوبی

88410072604

20

بیست

6

یوسف جهانگیری

88410072648

11

یازده تمام

7

احمد حمید

88410072617

13.5

سیزده و نیم

8

عبدالامیر دارمی ویس

88410072612

16

شانزده تمام

9

میثم دیناروند

88410072644

19.5

نوزده و نیم

10

داریوش رجائیان

88410072627

20

بیست

11

مسعود زال

88410072625

20

بیست

12

محمد زاهد کریمی

88410072646

15

پانزده تمام

13

حسن سلیمانی

88410072603

20

بیست

14

مهران سمیعی

88410072636

17.5

هفده و نیم

15

علیرضا سوزنچی

88410072647

16.5

شانزده و نیم

16

ابوالقاسم صفار

88410072637

19

نوزده تمام

17

منصور عادله

88410072613

20

بیست

18

محمد رضا عبدل

88410072643

20

بیست

19

محمد رضا عروجن

88410072619

20

بیست

20

منصور علواشی

88410072605

17

هفده تمام

21

قاسم عنافچه

88410072620

20

بیست

22

احمد فکوری زاده

88410072629

13

سیزده تمام

23

حیدر فیلی شوهانی

88410072635

20

بیست

24

بهزاد قنبری بیرگانی

88410072616

18.5

هجده و نیم

25

علی مکوندی نژاد

88410072607

20

بیست

26

محمد مجیدی فر

88410072628

20

بیست

27

محمد محامی

88410072649

غائب

28

محمد مختاری کیا

88410072645

16

شانزده تمام

29

قاسم مزرعه

88410072640

20

بیست

30

مسلم موسائی

88410072641

19

نوزده تمام

31

هادی نجار زاده

88410072624

20

بیست

32

محمد نورالدین موسی

88410072650

20

بیست

33

غزال هزاریان

88410072632

20

بیست

+ نوشته شده توسط گروه آموزشی نیروگاه در چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 10:4 |